Автоматичні балансувальні клапани Danfoss

Автоматичні балансувальні клапани забезпечують динамічне балансування в HVAC-системах. За допомогою цих клапанів усуваються коливання тиску, що виникають у різноманітних системах регулювання потоку, як-от двотрубні радіаторні системи, в умовах часткового навантаження.

Клапан балансувальний автоматичний Danfoss ASV

 
Клапани серії ASV – автоматичні балансувальні клапани. Спільно з клапанами радіаторних терморегуляторів з попередньою настройкою пропускної здатності, вони є частиною рішення для двотрубних систем опалення Danfoss і ідеально підходять для забезпечення оптимального гідравлічного балансування двотрубних систем опалення житлових будинків. Однією з основних проблем в системах опа лення є відсутність якісного гідравлічного ба лан сування, яке найчастіше спричинено перепадами тиску, що змінюються постійно і не пе ред бачуван но. Це призводить до скарг меш кан ців на
низький рівень комфорту в при мі щен ні, шум і високі витрати за використану енергію. Намагаючись усунути скарги, пов’язані з недогрівом найбільш віддалених приміщень, часто встановлюють більш потужні насоси. На жаль, це призводить до збільшення споживання електроенергії насосом і зростання перепаду тиску на регулюючих клапанах, що спричинює виникнення шуму в системі. Автоматичні балансувальні клапани серії ASV забезпечують оптимальний перепад тиску для регулюючих клапанів, а також необхідну витрату в межах окремих стояків/відгалужень, як при пов ному, так і при частковому навантаженні. Цей баланс ніколи не порушується. Клапани серії ASV також можуть бути засто совані для забезпечення автоматичного гідравліч ного балансування систем охолодження зі змінним гідравлічним режимом (з фанкойлами, охолоджуючими панелями тощо).
 

Переваги встановлення клапанів серії ASV гарантує:

 • Зниження кількості скарг:
  • Застосування клапанів серії ASV забезпечує більш надійну роботу системи, з меншою кількістю таких порушень як виникнення шуму в радіа то рах, недогрівання приміщень, розташованих далеко від джерела тепла, або перегрів приміщень, розташованих близько до джерела тепла. Зниження кількості скарг означає зменшення викликів фахівців обслуговуючої компанії для усунення цих проблем.
 • Покращення комфорту в приміщенні:
  • Автоматичні балансувальні клапани серії ASV підтримують стабільний перепад тиску на регулюючих клапанах радіаторів або контурів системи підлогового опалення, що забезпечує більш точне регулювання температури повітря в приміщенні.
 • Зниження витрат на енергію:
  • Завдяки автоматичному гідравлічному балансу ванню, забезпечується більш точне регу лювання температури і можна уник нути пере гріву приміщень, що опалюють, – це значно підвищує енергетичну ефективність системи. Також за стосування клапанів серії ASV запо бігає зростан ню витрати теплоносія в регульо ваних ділянках у випадку часткового наван та ження, в результаті чого температура зворотнього теплоносія не буде завищеною, що, в свою чергу, підвищить енергоефективність конденсаційних котлів та системи теплопостачання в цілому.

Простота:

 • Клапани серії ASV ділять систему опалення на незалежні регульовані ділянки (зазвичай окремі стояки або приладові вітки), що значно спрощує як розрахунок системи, так і її налагод ження перед введенням в експлуатацію. Це також дозволяє поетапно підключати окремі зони до основної системи без проведення додаткового балансування.

Зручність у використанні:

 • Нове покоління автоматичних балансувальних клапанів ASV-PV ще простіше в експлуа тації, ніж попереднє. Покращена шкала настройки – тепер настройка регулятора на необхідне значення може бути проведена без використання шестигранного ключа, що значно економить час налагодження системи при введенні в експлуатацію і спрощує її технічне обслуговування. Також в регуляторі реалізована нова функція – промивка системи, яка спрощує промивку трубопровідної мережі та запов нення системи теплоносієм.

Балансувальні клапани серії ASV гарантують високу якість автоматичного регулювання за рахунок:

 • розвантаження клапанів по тиску;
 • адаптації мембрани під клапани кожного діамет ра, що забезпечує однаково високу точність регулювання для будь-якого типорозміру;
 • лінійної і точної шкали настройки, що дозволяє легко налаштувати регулятор на необхідний перепад тиску (ΔP);
 • низького мінімального необхідного перепаду тиску на клапані ASV-P/PV, який становить усьо го 10 кПа, що сприяє зменшенню напору насоса.
У серію автоматичних балансувальних клапа нів Danfoss ASV входять регулятори перепаду тиску (ASV-P і ASV-PV) і клапани-партнери (ASV-M, ASV-I та ASV-BD). Клапан ASV-P / PV встанов люють на зворотному трубопроводі. Імпульсну труб ку від цього клапана підключають до клапа на-партнера, встановленого на подавальному трубопроводі. Регулятор ASV-P підтримує пос тійний перепад тиску 10 кПа, який можна збіль шити до 20 або 30 кПа тільки шляхом заміни пружини, що замовляють окремо. Регулятор ASV-PV має заводську настройку 10 кПа або 30 кПа залежно від діапазону настройки (від 5 до 25 кПа або від 20 до 60 кПа). Заводську настройку можна змінити без використання інструмента, виставивши на шкалі настройки необхідне значення перепаду тиску. Перепад тиску в регульованій ділянці (стояку або приладовій вітці) не перевищить встановлене значення навіть у випадку зростання тиску в системі під час часткового навантаження.
 

Балансувальні клапани серії ASV дозволяють здійснювати такі сервісні функції:

 • перекриття потоку теплоносія;
 • дренаж теплоносія;
 • промивання системи.
 • Запірна функція відділена від механізму настройки.

 

Автоматичні балансувальні клапани серії ASV DN 50-100

 
Клапани ASV-PV DN 50-100 використовують для забезпечення автоматичного балансування систем опалення та охолодження зі змінним гідравлічним режимом. Автоматичне балансування системи – це підтримання постійного перепаду тиску при зміні навантаження (і, відповідно, витрати) від 0 до 100 %. Під час використання клапанів серії ASV відсутня необхідність проводити складну, трудомістку і тривалу гідравлічну наладку перед введенням системи в експлуатацію. Динамічне балансування системи за будь-яких навантажень дозволяє підвищити рівень комфорту в обслуговуваних приміщеннях і забезпечує значну економію енергії. Клапан ASV-PV встановлюють на зворотному трубопроводі. Імпульсну трубку від цього клапана підключають до клапану-партнеру, встановленому на подавальному трубопроводі. У якості партнерів рекомендовано використовувати клапани ASV-BD для типорозміру DN 50 і клапани MSV-F2 для типорозмірів від DN 65 до DN 100.
 

Обмеження витрати

 • Застосування регуляторів перепаду тиску ASV в комбінації з клапанами з функцією попередньої настройки пропускної здатності забезпечує обмеження максимальної витрати теплоабо холодоносія в теплообмінних приладах (радіаторах, калориферах тощо).
 • Завдяки обмеженню витрати у всіх теплообмінних приладах, буде усунута перевитрата в найближчих споживачах і досягнута необхідна витрата у віддалених. Розрахунковий розподіл тепло- або холодоносія дозволить також оптимізувати роботу циркуляційного насоса.

Спрощення налагодження системи

 • Гідравлічне балансування системи досягається шляхом обмеження витрати на кожній регульованій ділянці (стояку або відгалуженні) без впливу на інші, що дозволяє зробити налагодження системи за одну операцію. Немає необхідності проводити гідравлічне балансування за допомогою спеціальних методик з використанням спеціального обладнання. Завдяки цьому можна істотно скоротити витрати на введення системи в експлуатацію.

Зниження рівня шуму

 • Автоматичні балансувальні клапани попереджають зростання перепаду тиску на регульованій ділянці при частковому навантаженні, завдяки чому забезпечуються оптимальні умови роботи регулюючих клапанів і виключається виникнення шуму при їх роботі.

Поетапне введення в експлуатацію

 • Завдяки встановленню клапанів серії ASV, систему можна розділити на незалежні підсистеми. Це дозволяє поетапно вводити її в експлуатацію як при будівництві нових, так і при реконструкції існуючих будівель. При цьому немає необхідності проводити гідравлічне балансування системи при кожній її зміні – воно буде здійснюватися автоматично.

Клапан ASV-PV може бути налаштований на підтримання постійного перепаду тиску в діапазоні:

 • від 5 до 25 кПа;
 • від 20 до 40 кПа;
 • від 35 до 75 кПа;
 • від 60 до 100 кПа.
Всі клапани серії ASV мають запірну функцію, причому для перекриття потоку не вимагається використовувати який-небудь інструмент – достатньо повернути запірну рукоятку за годинниковою стрілкою до упору.
Клапан ASV-PV DN 50 оснащений дренажним краном.
 

Балансувальні клапани серії ASV гарантують високу якість автоматичного регулювання за рахунок:

 • розвантаження клапанів по тиску;
 • мембран, розроблених для клапанів кожного типорозміру, що забезпечує однаково високий рівень якості регулювання для будь-якого типорозміру;
 • пружини настройки, яка має лінійну характеристику, завдяки чому налаштування регулятора на необхідний перепад тиску відбувається просто і точно.
Клапан ASV-PV DN 50 виробляють тільки із зовнішньою різзю.
Клапани із зовнішньою різзю з’єднують з трубо проводом за допомогою різьбових або приварних патрубків, що замовляють окремо.
Клапани ASV DN 65-100 мають фланцеве з’єднання.
Клапани серії ASV можуть бути оснащені ніпелями для проведення вимірювань. Ніпелі замовляють окремо і встановлюють на клапани до запуску системи в експлуатацію.
 

В сучасних HVAC системах, внаслідок змінної витрати теплоносія, можуть спостерігатись негативні явища - шум, низька енергоефективність та нерівномірний розподіл тепла. Рішенням є автоматичні балансувальні клапани, призначені для підтримання заданої величині витрати або перепаду тиска. Широкий асортимент автоматичних балансувальних клапанів Danfoss дозволяє з впевненістю вирішувати задачі любої складності.